EURO tender SK, s.r.o.

Naša spoločnosť poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

  • verejné obstarávanie,

  • elektronické verejné obstarávanie,

  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

  • administratívne služby.


Cieľovou skupinou sú:predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy (obce, vyššie územné celky), štátnej správy, malých a stredných podnikateľov, zástupcov veľkých podnikov, mimovládnych organizácií ako aj individuálni záujemcovia.


Naša spoločnosť realizuje hlavne nasledovné aktivity:- vykonávanie verejného obstarávania a súvisiaceho poradenstva s dôrazom na projekty spolufinancované z fondov EÚ,
- poskytovanie odborného poradenstva pri tvorbe a písaní žiadostí o granty z fondov Európskej únie a iných medzinárodných zdrojov a pri implementácii politík EÚ na Slovensku,
- poskytovanie technickej pomoci a manažovania finančných programov,
- realizovanie technickej pomoci pri implementovaní programov EÚ a realizovanie príslušných aktivít smerom k rozvoju regiónov,
- organizovania školení, odborných kurzov a seminárov.


V rámci verejného obstarávania vykonáva poradenstvo pre verejný aj súkromný sektor, organizuje a riadi celý proces verejného obstarávania odborne spôsobilými osobami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, vypracovávame súťažné podklady, pripravujeme návrhy zmlúv, poskytujeme odborníkov do komisií, organizujeme semináre na problematiku verejného obstarávania, vypracovávame žiadosti pre získanie nenávratného finančného príspevku z rôznych fondov, zapisujeme súkromné spoločnosti do Zoznamu podnikateľov na ÚVO v Slov. republike ako i v Čechách, poskytujeme poradenstvo pri vypracovávaní ponúk pre uchádzačov.


Ing. Pavel Hulín, konateľ spoločnosti
 

© 2010 www.eurotender.sk
tel: 0908 772640, e-mail: info@eurotender.sk