1. Verejné obstarávanie komplet – súťažné podklady, celý proces verejného obstarávania od zverejnenia oznámení až do uzatvorenia zmluvy a odoslania výsledku na ÚVO, prípadne Publikačnému úradu EÚ.

  2. Elektronické verejné obstarávanie

  3. Elektronické aukcie pôvodné

  4. Poradenstvo pre verejný a súkromný sektor ( vypracovanie ponúk do súťaží pre uchádzačov, príp. kontrola ponúk v zmysle súťažných podkladov, písanie žiadostí o nápravu, sformulovanie námietky, ...)

  5. Zápis do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý nahrádza všetky dokumenty v §26 zákona o VO.

  6. Zápis do „Seznamu kavlifikovaných dodavatelů“ na Ministerstve pre miestny rozvoj v ČR.

  7. Vypracovanie Žiadostí o NFP z rôznych fondov (EÚ, Envirofond,...).

© 2010 www.eurotender.sk
tel: 0908 772640, e-mail: info@eurotender.sk